På Filipsborg lever vi med och av naturens upplevelser och gör vårt bästa för att minska vårt klimatavtryck. Vi ser miljöarbetet som ett ständigt pågående arbete, med stegvisa förbättringar som sammantaget skapar stora förändringar.

Vi har tre strategier för vårt miljöarbete: 1) minska resursförbrukningen, 2) återvinna så mycket som möjligt och 3) välja miljöanpassade alternativ.

När det gäller återvinning av material ligger Sverige långt framme. Vi sorterar vårt avfall för återvinning i fraktionerna glas, papper/kartong, plast, metall, komposterbart och brännbart. Sverige i genomsnitt återvinner 93 procent av alla glasförpackningar och 84 procent av PET-flaskor samt 75 procent av alla pappersförpackningar.

I våra fordon använder vi miljöanpassat bränsle när det är möjligt, vi kör exempelvis bilar på HVO100 som är en förnybar och fossilsnål diesel som minskar CO2-utsläppen med 90 procent. Våra snöskotrar är i mycket hög utsträckning bränslesnåla 4-taktsmodeller med mycket låga utsläpp och låg bränsleförbrukning.

En viktig del i miljöanpassningen är den elektricitet vi förbrukar. Den produceras i norra Sverige och är nästan till 100 procent genererad med vatten- och vindkraft. Vi gör aktiva val av elleverantör för att förbruka miljövänlig el. Viktigt är också att vi framförallt under årets kallaste dagar försöker skära ned vår elförbrukning för att minska behovet av olje- och kolkraft i elsystemet som helhet. Ljuskällor som vi använder bygger mer eller mindre uteslutande på den energieffektiva LED-tekniken som reducerar energiförbrukningen jämfört med traditionellt glödljus.

Utöver detta prioriterar vi lokalt producerade råvaror från norrländska jordbruk, som kännetecknas av låg användning av växtskyddsmedel samt minimal användning av antibiotika samt förstås minskade behov av transporter.

Tvätt- och rengöringsmedel som används ska så långt det är möjligt ha etablerad och trovärdig miljömärkning.

Under vegetationsperioden låter vi grönytor växelvis växa sig längre för att gynna blommande växter och därigenom våra livsviktiga pollinerande insekter; alltså bin och humlor samt fjärilar, flugor och en del skalbaggar. Vi avstår från att gödsla grönytorna, eftersom näringsfattiga och blomrika marker hör till de områden som är särskilt viktiga för pollinatörer.

Har du tips och idéer på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete, tar vi gärna emot dem.

Örjan Pekka
Verkställande direktör/ägare Filipsborgs herrgård